Indaba yokubhebha ko mngane wami.

Ingquza komgane wami ebusuku

Indaba yokubhebha ko mgane wami ,ingquza emnadi ebusuku

Ngijwayele ukuza lapha ka dlamini ngizocinga umnganami uNkosinathi, ngisho ngasiphi isikhathi sobusuku ngiyamthola kanjalo nomama wakhe useyangazi nabo sisi bakhe bayangazi abasenankinga nami. Izolo ke hekungolwesihlanu ngizolanda uNkosi ukuze siye eNembula soshaya iplaki phela sabafana basekasi eSkhawini. Ngifike ngivule umnyango kubo ngingene, mamoshani! *ubani ke lona onamathanga acwebezela kanjena olele kusofa* ngizibuza ngingatholi zimpendulo kumnyama endlini kudlala TV kuphela. ngisondele eduze ngifuna ukubona ubuso avele anyakaze lomuntu aphenduka owodwa umlenze ulengele phansi kusofa kuthi (petu) igolo, imfishane le nighty akalifakile nephenti.

Ingquza
Ingquza

Ingquza WhatsApp Group link

>>>Click Here<<<

Losofa akahlezi kuwo uhlala abantu abathathu mude, ngisondele ngihlale ngasezinyaweni ngiqhanyelwe ngifile manje. kuthe kusenjalo walula unyawo lwagibela phezu komthondo wami ngalugona ngaluphulula mmh ufresh nangu umuntu iziboya ziyaphuphuzela emathangeni nase ngquzeni. Ngiphulaze ngize ngobamba izinqa ngesandla sami sesinxele ngiziphukaze useyezwa naye manje ukuthi knomuntu omthintathintayo. “mmh mmh mmh hliiiiiii mmh”‘egqumela phansi.

Ngisehlise manje isandla

ngiyosihambisa phezu kwe ngquza kuhlofozele inezinza ingquza ayishefiwe ikodwa azizinkulu kakhulu. lapho sengiphelile ukuqhanyelwa ngiphose isithupha phezu ko msunu ngiwukitaze abenuze kakhulu ashoshele ngakimi sakudunusa manje. ngiyidlalise ingquza aze alale ebheke phansi. Ngimdonse asondele kimi ngimgone ngimphulaze amabele angivule uziphu ngaphansi. Yena akhiphe umthondo wami alehlise kancane ibhulukwe awufake phakathi umthondo. Ngithi ngikhipha condom ayilahle phansi azichome kuwo efenda akafuni ngimbone ebusweni. sibhebhane sengiyamhlangabeza manje nami yaze yaMnandi ingquza yomuntu engamazi!

Mzansi WhatsApp group links

>>>Click Here<<<

Uyafenda nangu usisi ngathi une experience yento ayenzayo ngingabazi usekhulile impela sibhebhane achame iguquke ingquza ishube kucifike amafutha manje. Asukume azogibela kusofa angidunusele ngibeke unyawo olulodwa phezulu ngiwuphose umthondo ahluleke ukuzibamba manje “mmah awu mmh yeah baby mmh”. Nifende ngimpanse izinqa anyakazise indunu enkulu angiphushe ngayo kuyabhejwana lana akudlalwa aphenduke abheke phezulu ngiwufake umthondo ngifende ngifende. Bese ngisondeza ubuso ngifuna kumncela *hawu jehová sengibhebhe kangaka, ngakhipha lonke ikhona kanti ngibyebha umama ka Nkosi. Uthambe uphakathi umthondo angibambe angibuze “yindaba ndodana?” Akekho osibonayo, “umnganakho lona ozomfuna ukamalume wakhe namuhla eNgwelezane. pléase qhubeka kumandi”. Avuke angikhothe ipipi livuke manje uyakhothana uveza ingquza umama. Ngibyisele phakathi angibambe izingalo nyifende angihlangabeze achame ishube ingquza ngibhebhe ngamandla sichame silale angivuse futhi phakathi nobusuku sibhebhane kuze kuse ngigoduke ngingaboni lutho angibize emini ezongipha R3000 njalo nje masibhebhene engekho Nkosi ungipha imali.

ngimtsele umnganami kuthi ngibhebha umama wakhe?

Similar stories

Ngamudla ngiphindelela uBaby ,izindaba zegolo
)